Unlocking Mega Affron: Evolution & Raid Tactics in Pokemon Go

White Frame Corner
Burst with Arrow
Burst with Arrow

1. Mega Evolve Aggron using its specific Mega Energy for evolution.

2. Rarely encounter wild Aggron; start with Aron or Lairon.

3. Evolve Aron into Lairon with 25 Candies; then into Aggron.

4. Obtain Aggron's Mega Energy for Mega Evolution capabilities.

5. Drfrat Mega Aggron in Mega Raids for Aggron encounters.

Burst with Arrow
Burst with Arrow

SWIPE UP TO LEARN MORE!